Praktijk De Vries Privacybeleid 


Inleiding

In dit Privacybeleid wordt een beschrijving gegeven van de werkwijze(n) van Praktijk De Vries, hierna ook te noemen 'de praktijk', met betrekking tot gegevens die zijn verzameld van gebruikers die toegang krijgen tot onze website via www.praktijkdevries.nl, en/of van gebruikers die anderszins persoonsgegevens met ons delen.

Redenen voor gegevensverzameling

Het verwerken van uw persoonsgegevens (d.w.z. alle informatie aan de hand waarvan uw identiteit mogelijk kan worden vastgesteld met behulp van alle beschikbare redelijke middelen.  Zoals verderop nader beschreven, zal de praktijk uw persoonsgegevens onder andere kunnen gebruiken voor marketingdoeleinden, waaronder het verbeteren van de website. Indien dit  vereist is, zal hiervoor afzonderlijke toestemming gevraagd worden. Hiernaast zal de praktijk de persoonsgegevens gebruiken voor het nakomen van haar contractuele verplichtingen die wij jegens u zijn aangegaan, voor het leveren van onze services aan u, om onze rechtmatige belangen te beschermen en om de voor ons geldende financiële en wettelijke verplichtingen na te leven.

Wanneer u gebruikmaakt van de website, het e-mailadres of telefonisch contact, geeft u toestemming voor het verzamelen, opslaan, gebruik, openbaarmaking en ander gebruik van uw persoonsgegevens zoals staat beschreven in dit privacybeleid.

We raden onze gebruikers aan om het privacybeleid zorgvuldig door te lezen en om het te gebruiken voor het nemen van weloverwogen beslissingen.

Wat voor gegevens verzamelen we?

Wij verzamelen twee typen informatie van onze gebruikers.

Het eerste type informatie is niet-geïdentificeerde en niet-identificeerbare informatie met betrekking tot een of meerdere gebruikers, die beschikbaar kan worden gesteld of worden verzameld doordat u de website gebruikt. We zijn niet op de hoogte van de identiteit van een gebruiker waarvan niet-persoonsgegevens zijn verzameld. Bij de niet-persoonsgegevens die worden verzameld, kan het gaan om samengevoegde gegevens over uw gebruik en technische gegevens die door uw apparaat worden doorgegeven, inclusief bepaalde software- en hardware gegevens (bijv. over de browser en het besturingssysteem dat uw apparaat gebruikt, uw taalvoorkeur, toegangstijd, etc.) om de functionaliteit van onze website te (doen) verbeteren. We kunnen ook informatie verzamelen over uw activiteiten op de website (bijv. over de pagina's die u hebt bekeken, uw surfgedrag, clickgedrag, acties, etc.).

Het tweede type informatie betreft persoonsgegevens. Dit is individueel identificeerbare informatie aan de hand waarvan een persoon kan worden achterhaald, al dan niet door een redelijke inspanning. Bij dit type informatie gaat het om:
Apparaatinformatie: Wij verzamelen Persoonsgegevens van uw apparaat. Bij deze gegevens kan het gaan om locatiegegevens, IP-adressen, unieke identifiers (bijv. MAC-adres en UUID) en andere informatie die te maken heeft met uw activiteiten via de site.Personeninformatie: Naast bovenstaande Apparaatinformatie verzamelen wij ook uw persoonsgegevens. Onder persoonsgegevens wordt verstaan de contactgegevens van u of uw bedrijf, uw voornaam, achternaam, fysieke adres, postadres, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), geboortedatum; verder de persoonlijke gegevens welke te verbinden zijn aan uw contactgegevens zoals verstrekt zijn tijdens uw anamnese en of overige formulieren. Met behulp van deze gegevens kan de praktijk haar cliënten direct, dan wel indirect herkennen.

Hoe ontvangen we informatie over u?

Wij ontvangen uw persoonsgegevens uit verschillende bronnen:
Wanneer u vrijwillig persoonsgegevens verstrekt via fysiek mondeling- of schriftelijk contact, digitale- en/of analoge communicatie.Wanneer u gebruik maakt van of toegang hebt tot de website in verband met uw gebruik hiervan.Van externe leveranciers, services en openbare registers. Overige wettelijk toegelaten wijze.

Doeleinden van het verzamelen en verwerken van uw gegevens.

Uw persoonsgegevens kunnen door de praktijk voor verschillende doeleinden worden verzameld, verwerkt en beheerd, zoals hieronder beschreven.
Voor uw belangen t.w. het uitvoeren van de consulten en/of de overeenkomsten met u:voor het beantwoorden van uw vragen; om u te voorzien van producten of diensten die u bij de praktijk hebt aangevraagd.Voor onze bedrijfsbelangen:voor het verbeteren van onze dienstverlening, informatieverstrekking en producten, alsmede voor het weergeven van uw ervaring(en) met Praktijk De Vries op onze website(s). Tevens kunnen een deel van uw gegevens ter beschikking gesteld worden aan onze leveranciers, met het doel u rechtstreeks te kunnen beleveren.Uw persoonsgegevens kunnen eventueel ook overgedragen worden aan met Praktijk De Vries gelieerde organisaties. Dit echter uitsluitend wanneer uw gegevens met ten minste dezelfde waarborgen met betrekking tot de privacy omringd zullen zijn.voor het eventueel versturen van nieuwsbrieven over onze dienstverlening en producten. Indien u dergelijke informatie niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich op ieder moment hiervoor afmelden door gebruik te maken van de eventuele link of knop 'uitschrijven' onderaan elke e-mail correspondentie. U kunt hiertoe ook een e-mail versturen aan contact@praktijkdevries.nlvoor onze overige marketingdoeleinden en statistieken.Voor het voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Dat houdt ten minste in dat wij informatie openbaar kunnen maken als wij in goed vertrouwen geloven dat het nuttig of redelijkerwijs noodzakelijk is om deze informatie te delen om:  van toepassing zijnde wetgeving, regelgeving, juridische procedures of overheidsverzoeken na te leven;  onze beleidsmaatregelen (inclusief onze Overeenkomst) te handhaven en mogelijke schendingen daarvan te onderzoeken; illegale activiteiten of andere overtredingen, vermeende gevallen van fraude of problemen met de veiligheid te onderzoeken, op te sporen, te voorkomen of aan te pakken; onze rechten om ons te verdedigen tegen juridische claims vast te stellen en uit te oefenen;  te voorkomen dat de rechten, eigendommen of veiligheid van ons, onze gebruikers, u of derden worden geschaad; of voor samenwerking met wetshandhavingsinstanties en/of in geval dat wij het nodig vinden om intellectuele eigendomsrechten of andere rechten uit te oefenen.


Gebruikersrechten

U heeft de volgende rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens mits deze niet strijdig zijn met de toepasselijke wet- en regelgeving:
Recht van inzage. U kunt ons vragen of wij uw persoonsgegevens verwerken en/of beheren. Indien uw identiteit door ons is vastgesteld kunnen wij deze vraag beantwoorden. Indien gewenst kunnen wij na het vaststellen van uw identiteit, een opgave verstrekken van de persoonsgegevens welke wij van u verwerken en/of beheren.Recht op rectificatie. Als u fouten ontdekt in de persoonsgegevens welke wij van u verwerken en/of beheren, dan heeft u recht op rectificatie van de onjuiste persoonsgegevens. Indien uw persoonsgegevens onvolledig zijn dan heeft u het recht deze gegevens aan te vullen.Recht op het laten wissen van gegevens. U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Lees hieronder hoe u dit kunt doen,Recht op beperking van de verwerking. U heeft onder bepaalde omstandigheden het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.Recht om uw toestemming in te trekken. U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Lees hieronder hoe u dit kunt doen.Recht van bezwaar. U heeft ten alle tijden het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.Recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. U heeft het recht om uw persoonsgegevens over te dragen aan derden, Lees hieronder hoe u dit kunt doen.Recht om een klacht in te dienen. Als u een vraag of een klacht heeft over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u ons een e-mail sturen. Als alternatief kunt u overwegen om een klacht in te dienen bij een eventuele toezichthoudende autoriteit.
Bovengenoemde rechten zijn echter niet absoluut en kunnen onderhevig zijn aan onze eigen rechtmatige belangen en wettelijke vereisten.

Indien u contact wilt opnemen met de praktijk, in verband met het bovenstaande dan kan dat via het e-mailadres zoals genoemd in de contactgegevens. Bij voorkeur vermeldt u in de onderwerpregel het woord 'persoonsgegevens'. Vermeldt in uw bericht om welke persoonsgegevens het gaat, Voeg hierbij ook een kopie van uw identiteitskaart of paspoort, zodat wij kunnen nagaan of de gevraagde interventie op uw persoonsgegevens zijn toegestaan. Vanzelfsprekend zal uw verzoek door de praktijk, overeenkomstig de toepasselijke wet-en of regelgeving worden behandeld.

Gegevensopslag en bewaring

We bewaren uw persoonsgegevens zolang dat nodig is om onze services te leveren en om onze wettelijke verplichtingen na te leven, geschillen te beslechten en onze beleidsmaatregelen te handhaven. Bij het bepalen van de bewaartermijnen wordt er rekening gehouden met het type informatie dat wordt verzameld en met het doel waarvoor die informatie wordt verzameld, met het oog op de vereisten die van toepassing zijn op de situatie en de noodzaak om verouderde, ongebruikte informatie zo snel mogelijk te vernietigen. Wij houden dossiers bij met persoonsgegevens van klanten, documenten over het openen van rekeningen, berichten en andere zaken zoals dit door wetten en regels wordt vereist.

We kunnen onvolledige of onjuiste informatie te allen tijde en naar uw eigen inzicht corrigeren, aanvullen of verwijderen.

Cookies

Praktijk De Vries en onze vertrouwde partners behouden zich het recht voor gebruik te maken van cookies en andere technologieën in onze verwante services, wanneer u onze website bezoekt of gebruikmaakt van onze services.

Een 'cookie' is een klein stukje informatie dat een website aan uw apparaat geeft wanneer u een website bekijkt. Cookies zijn erg nuttig en kunnen voor veel verschillende doeleinden worden gebruikt. Zo kunnen ze u helpen door u efficiënt van pagina naar pagina te laten navigeren, door bepaalde functies automatisch te activeren, door uw voorkeuren te onthouden en door de interactie tussen u en onze services sneller en gemakkelijker te laten verlopen. Cookies worden ook gebruikt om ervoor te zorgen dat eventuele advertenties die u te zien krijgt, zijn afgestemd op u en uw interesses en om statistische gegevens over uw gebruik van onze services bijeen te brengen.

De website maakt gebruik van de volgende soorten cookies:
'sessie-cookies' die slechts tijdelijk worden opgeslagen tijdens een internetsessie, zodat u het systeem normaal kunt gebruiken. Deze cookies worden van uw apparaat verwijderd als de browser wordt afgesloten;
'permanente cookies' die alleen door de Site worden gelezen, voor een bepaalde periode op uw computer worden opgeslagen en niet worden verwijderd als de browser wordt afgesloten. Deze cookies worden gebruikt als we voor herhaalbezoeken moeten weten wie u bent, zodat we bijvoorbeeld uw voorkeuren kunnen opslaan voor de volgende keer dat u zich aanmeldt;
'cookies van derden' die worden ingesteld door andere online services die inhoud verzorgen op een pagina die u bekijkt, bijvoorbeeld door externe bedrijven voor gegevensanalyse die onze webtoegang controleren en analyseren.
Cookies bevatten geen informatie aan de hand waarvan uw persoonlijke identiteit kan worden vastgesteld, maar de persoonsgegevens die we van u opslaan, kunnen wel door ons worden gekoppeld aan de informatie die staat opgeslagen in en die is verkregen door cookies. U kunt de cookies verwijderen door de instructies van uw apparaatvoorkeuren te volgen, maar als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, kan het gebeuren dat bepaalde functies op onze site niet goed werken en kan uw ervaring online beperkt zijn.

We maken ook gebruik van een tool met de naam 'Google Analytics' om informatie te verzamelen over uw gebruik van de website. Google Analytics verzamelt informatie over hoe vaak gebruikers naar de website toe gaan, welke pagina's ze dan bezoeken, enzovoort. De informatie die we van Google Analytics krijgen, gebruiken we om onze website en services te verbeteren. Google Analytics verzamelt uw IP-adres op de dag dat u sites bezoekt, in plaats van uw naam of andere informatie die kan worden gebruikt om uw identiteit vast te stellen. De informatie die we met behulp van Google Analytics hebben verzameld, combineren we niet met persoonsgegevens. De mogelijkheid die Google heeft voor het gebruiken en delen van de informatie die Google Analytics over uw bezoeken aan deze Site heeft verzameld, wordt beperkt door de Gebruiksvoorwaarden van Google Analytics en het Privacybeleid van Google.

Verzameling van informatie door derden

Ons beleid gaat uitsluitend over het gebruik en de openbaarmaking van informatie die we van u verzamelen. Als u uw gegevens aan andere partijen of op andere sites op het internet vrijgeeft, kunnen er andere regels van toepassing zijn op hun gebruik of openbaarmaking van de informatie die u aan hen hebt verstrekt. Daarom moedigen wij u aan om de algemene voorwaarden door te lezen van alle externe partijen waaraan u informatie verstrekt.

Dit privacybeleid is niet van toepassing op de handelswijzen van bedrijven die wij niet bezitten of beheren of van personen die wij niet in dienst hebben of leiden, inclusief de externe partijen waaraan wij informatie verstrekken zoals uiteengezet in dit Privacybeleid.

Hoe beschermen we uw gegevens?

Met grote zorg implementeren en onderhouden we de beveiliging van de website en van uw informatie. Praktijk De Vries heeft heeft de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen genomen, zodat onbevoegden geen toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Dit zowel in uw als in ons belang, om verlies en oneigenlijk gebruik van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Hoewel wij alle redelijke stappen ondernemen om alle gegevens te beschermen, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen voor het handelen van personen die ongeoorloofde toegang verkrijgen tot of misbruik maken van onze website en wij kunnen, impliciet, expliciet noch anderszins, garanderen dat wij dergelijke toegang zullen voorkomen.

Overdracht van gegevens buiten de EER

Let op: sommige ontvangers van gegevens zijn buiten de EER gevestigd. In dergelijke gevallen delen we uw gegevens alleen met landen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd als landen die gegevensbescherming op een adequaat niveau bieden of sluiten we een wettelijke overeenkomst om gegevensbescherming op een adequaat niveau te garanderen.

Advertenties

We kunnen reclametechnologie van derden gebruiken om advertenties aan te bieden wanneer u de website gebruikt. Deze technologie maakt gebruik van informatie met betrekking tot uw gebruik van de services om u advertenties te kunnen aanbieden (bijv. door cookies van derden in uw webbrowser te plaatsen).

Voor veel externe advertentienetwerken kunt u zich afmelden, waaronder voor de netwerken die worden beheerd door leden van het Network Advertising Initiative ('NAI') en de Digital Advertising Alliance ('DAA'). Voor meer informatie over de praktijken van NAI- en DAA-leden en over de keuzes die u hebt ten aanzien van het gebruik van deze informatie door deze bedrijven, zoals hoe u zich kunt afmelden voor advertentienetwerken die worden beheerd door NAI- en DAA-leden, gaat u naar hun respectievelijke websites: http://optout.networkadvertising.org/#!/ en http://optout.aboutads.info/#!/.

Marketing

We kunnen uw Persoonsgegevens, zoals uw naam e-mailadres, telefoonnummer, enzovoort zelf gebruiken of met behulp van onze externe subcontractanten om u reclamemateriaal met betrekking tot onze services te kunnen aanbieden waarvan wij denken dat u erin bent geïnteresseerd. 

Uit respect voor uw recht op privacy bieden we u binnen deze reclamematerialen de mogelijkheid om aan te geven dat u in de toekomst geen reclame of aanbiedingen meer van ons wilt ontvangen. Als u zich afmeldt, verwijderen wij uw relevante contactgegevens uit onze reclamelijst. 

Let op: zelfs als u zich hebt uitgeschreven voor onze reclamemails, kunnen wij u andere belangrijke e-mailberichten sturen waarvoor wij u niet de mogelijkheid bieden om u uit te schrijven. Hierbij kan het gaan om klantenserviceberichten of administratieve mededelingen.

Zakelijke transactie

We kunnen informatie delen in geval van een zakelijke transactie (bijv. de verkoop van een aanzienlijk deel van ons bedrijf, een fusie, een consolidatie of de verkoop van activa). Mocht zo'n geval zich voordoen, dan neemt de begunstigde of de overnemende onderneming de rechten en plichten op zich zoals die staan vermeld in het privacybeleid.

Minderjarigen

We begrijpen hoe belangrijk het is om de privacy van kinderen te beschermen, zeker online. De website is niet bedoeld voor of gericht op kinderen. Onder geen beding zullen we het gebruik van onze services door minderjarigen toestaan als zij hiervoor geen voorafgaande toestemming hebben van een ouder of wettelijke voogd. Wij verzamelen niet opzettelijk persoonsgegevens van minderjarigen. Als een ouder of voogd ontdekt dat zijn of haar kind zonder toestemming persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, dient hij of zij contact met ons op te nemen via contact@praktijkdevries.nl

Updates of wijzigingen van dit Privacybeleid

We behouden ons het recht voor om het privacybeleid periodiek aan te passen of te herzien. Wezenlijke veranderingen worden onmiddellijk van kracht op het moment dat het herziene privacybeleid wordt gepubliceerd. De nieuwste versie wordt weergegeven in de sectie 'Voor het laatst gewijzigd'. Als u na de kennisgeving van dit soort wijzigingen op onze website gebruik blijft maken van het platform, betekent dit dat u deze wijzigingen aan het privacybeleid erkent en goedkeurt en dat u akkoord gaat met de voorwaarden van deze wijzigingen.

Specifiek privacybeleid inzake Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een web-analyse service van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. 


In het geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort. Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. De in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Verder kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde "opt-out browser add-on" te downloaden en installeren: 


Je kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door je Cookie-instellingen aan te passen.


Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u bij de voorwaarden van Google Analytics of bij het privacy overzicht van Google Analytics. Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code "gat._anonymizeIp();" is uitgebreid om een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP masking) te garanderen.

Hoe u contact met ons kunt opnemen

Als u algemene vragen hebt over de website of over de informatie die we over u verzamelen en hoe we die gebruiken, kunt u contact met ons opnemen via andries@praktijkdevries.nl